Stanovisko pracovních skupin Mlýny a kulturní koncepce k jednání Zastupitelstva města Pardubic dne 23.9.2014

K hlasování o odkupu areálu Automatických mlýnů do majetku města

Úterní zasedání Zastupitelstva města Pardubic neschválilo usnesení, které mělo vést k odkupu Automatických mlýnů do majetku města, zamítavě se též vyjádřilo k tomu, aby se věcí zabývalo zastupitelstvo nové a nepřijalo ani materiál, jehož zpracováním před několika měsíci sami zastupitelé pověřili pracovní skupinu Mlýny. Tato pracovní skupina složená se zaměstnanců Magistrátu města Pardubic (Odboru školství, kultury a sportu, Odboru hlavního architekta, Odboru rozvoje a strategie), jakož i ze zástupců občanské společnosti (Offcity, Terra Madoda) a Divadla 29, na materiálu pracovala od října 2013. Dokument reflektoval výstupy z šetření s pardubickou veřejností i se zástupci místních příspěvkových a neziskových organizací z oblasti kultury, vzdělávání či sociálního podnikání. Nepřijetí materiálu znevažuje práci všech lidí, kteří se na definování vize rekonverze Automatických mlýnů do kulturfabrik podíleli, a to včetně zaměstnanců Magistrátu města Pardubic.

Domníváme se, že těmito kroky zastupitelé výrazně snížili šanci získat pro projekt rekonverze Automatických mlýnů finanční prostředky především v souvislosti s možnostmi čerpání z fondů Evropské unie (ITI, IROP). Statutární město Pardubice zpracovává návrh integrované strategie pro Hradecko-pardubickou metropolitní oblast pro období 2014 – 2020 (ITI). Tento dokument je zásadní pro realizaci klíčových investic v metropolitní oblasti, které budou řešit problémy daného území z více než jedné prioritní osy jednoho nebo více programů financovaných z Evropských strukturálních a investičních fondů. Návrh ITI Hradecko-pardubické metropolitní oblasti obsahuje dvě hlavní prioritní oblasti (PO), kdy v PO2 Chytrá a kreativní metropolitní oblast (specifický cíl 2.4 Využití paměťových institucí a kulturních památek v aglomeraci jako zdrojů rozvoje kreativního průmyslu – Využití kulturních památek jako infrastruktury pro vzdělávací, kulturní a komunitní účely), se otevírá možnost čerpat prostředky na rekonverzi areálu Automatických mlýnů v duchu projektového záměru, který pracovní skupina Mlýny předložila. Čerpat dotace z výše uvedených zdrojů mohou pouze orgány veřejné správy. V případě Automatických mlýnů je tedy nutným předpokladem, aby jejich vlastníkem bylo město. Je nanejvýš pravděpodobné, že pokud město nejpozději do začátku roku 2015 nebude vlastníkem areálu, přijde o možnost čerpat z těchto operačních programů a bude muset přepracovat svou strategii v této oblasti.

Způsob a výsledek hlasování může zároveň velmi negativně ovlivnit jakoukoli další možnou spolupráci nezávislých odborníků a veřejnosti se zástupci magistrátu, a to z důvodu nedůvěry ve volené zástupce i magistrát jako takový.

Pozastavujeme se rovněž nad tím, že většina současných zastupitelů není schopna zaujmout jasné stanovisko. Zdrží-li se hlasování nebo nehlasuje-li celkem 17 z 35 přítomných zastupitelů při nutnosti získat pro návrh 20 hlasů, je to téměř stejné, jako by hlasovali proti, jen je to zbabělejší. Nutno zároveň dodat, že většina zastupitelů se během uplynulých měsíců o celý proces nikterak nezajímala, nezapojila se do veřejné diskuse nad budoucností mlýnů, nevznesla zavčasu své připomínky, nevyjádřila se jasně, jaké podklady jim pro zodpovědné hlasování o Automatických mlýnech chybí. Většina zastupitelů si předložený materiál ani neprostudovala, na jednání zastupitelstva padaly otázky, na které materiál odpovídal.

To vše považujeme za velmi nekompetentní jednání zástupců občanů města, kteří jimi byli zvoleni, proto aby ke všem svým úkolům přistupovali zodpovědně a transparentně.

Na závěr výčtu musíme rovněž zmínit podezření, že zastupitelé mohli být ovlivňováni soukromým developerským subjektem, který má na akvizici pozemku zájem.

Za pracovní skupinu Mlýny a širší platformu Mlýny městu!:

Lucie Břízová, Magistrát města Pardubic
Tereza Dvořáková, Offcity
Vladan Hanulík, Offcity
Karolína Koupalová, Magistrát města Pardubic
Vladimír Lavrík, Magistrát města Pardubic
Bohdan Šeda, Offcity
Ondřej Teplý, Offcity
Štěpán Vacík, Magistrát města Pardubic
František R. Václavík, Offcity
Šárka Zahálková, Divadlo 29 a Offcity
Zdeněk Závodný, Divadlo 29

pruh5

K přijetí nové Strategie pro kulturu a kreativitu města Pardubic

Strategie pro kulturu a kreativitu byla tříletým procesem, do kterého se postupně zapojilo několik stovek lidí včetně široké veřejnosti, která byla do procesu zapojena prostřednictvím dotazníkového šetření. Zvolená metodika přípravy strategie byla velmi kladně hodnocena v místních i zahraničních odborných kruzích a na mezinárodních konferencích, např. v České republice se jednalo o mezinárodní seminář o kulturním plánování pořádaném Sociologickým ústavem Akademie Věd ČR ve dnech 9. až 10.6.2014. Účastníky této konference byli experti jako je Franco Bianchini, profesor kulturní politiky a plánování z Leeds Metropolitan University, který stál u samých počátků konceptu kulturního plánování na konci 80. let, nebo Catherine Cullen, prezidentka kulturní komise mezinárodní organizace United Cities and Local Government (UCLG). Proces přípravy pardubické strategie tak byl všemi účastníky konference potvrzen jako nejefektivnější, protože nevytváří strategii „do šuplíku“, ale aktivuje organizace a jednotlivce k její realizaci.

Díky Strategii došlo ke zlepšení dovedností všech úředníků, byla nastolena intenzivní meziodborová spolupráce. Proces byl unikátní rovněž v tom, že do něj byli aktivně zapojeni také úředníci a politici z jednotlivých obvodů, jakož i veřejnost. Nikdy před tím to takto nebylo.

Návrh Strategie vychází z reálných potřeb celého města. Tím, že byla tvořena širokou škálou lidí, existuje reálný předpoklad, že všichni tito lidé ji budou naplňovat.

Návrhovou část tvořilo 25 lidí v pracovní skupině, kteří se scházeli každý týden od května do září 2014, následně byly výstupy konzultovány s dalšími cca 80 členy konzultační skupiny.
Celý proces byl ke schválení během tří let Radě města předložen celkem šestkrát, zastupitelstvu pak třikrát. Ani jednou se radní nebo zastupitelé nepozastavili věcnou kritikou nad procesem, výstupy, financemi apod.

Při prezentaci na Zastupitelstvu města Pardubic nepadla jediná věcná kritika, připomínka k tomu, co je ve strategii špatně, co by v ní nemělo být obsaženo, co je nesrozumitelné, co tam chybí, kde jsou rezervy, s čím se politik nemůže srovnat, co je nereálné z hlediska proveditelnosti apod.

Následné neschválení dokumentu, kdy 17 hlasů bylo pro, 0 proti a 18 se buď zdrželo, nebo nebylo v tu chvíli v sále, 4 pak byli řádně omluveni, bylo zcela nečekané. Pracovní skupina nemá v tuto chvíli žádné jasné výtky, co bylo špatně nebo v rozporu s názory zastupitelů a neví tudíž konkrétní příčinu neschválení dokumentu.

Je nepochopitelné, že dokument nebyl schválen, i když jednoznačně zaznělo, že rozvoj kultury ve městě v pojetí kulturního plánování se týká všech aktérů ve městě, tj. tedy nejen samotného města, ale i kraje, soukromých ziskových komerčních i veřejně prospěšných neziskových subjektů i jednotlivců. Nejedná se o strategii magistrátu, ale o dokument, který slouží jako konsenzuální vize pro všechny aktéry ve městě, dále zaznělo a to se již opakuji, že na strategii pracovalo velké množství lidí, kteří se s ní tím pádem také identifikují

Jsme přesvědčeni, že bez kultury, na které se mohou aktivně podílet všichni obyvatelé bez rozdílu, není kvalitní život v Pardubicích dlouhodobě udržitelný. Neschválením tohoto dokumentu toto přesvědčení s námi naši politici nesdílí.

V neposlední řadě je zarážející, že Zastupitelstvo města Pardubic schválilo Strategický plán rozvoje města dle předloženého návrhu, v němž k cíli 3.5 stojí: „Podporovat tradiční atraktivní sportovní či kulturní akce a zájmovou činnost dětí a mládeže“ a že: „Řídícím dokumentem pro podporu a rozvoj kultury a umění ve městě bude Koncepce rozvoje kultury a uměn města Pardubice (později přejmenovaná na Strategii pro kulturu a kreativitu)“. Ta však několik bodů před tím schválena nebyla.

Děkujeme za celou pracovní skupinu pro strategii těm 17 politikům, kteří hlasovali pro Strategii. Za naší Strategií si stojíme, na Strategii budeme i nadále pracovat a následně ji předložíme novému zastupitelstvu.

Za pracovní skupinu Strategie pro kulturu a kreativitu:

Jan Adamec, Galerie Fons
Lucie Břízová, Magistrát města Pardubic
Radomíra Kodetová, Krajská knihovna v Pardubicích
Karolína Koupalová, Magistrát města Pardubic
Šárka Zahálková, Divadlo 29 a Offcity
Zdeněk Závodný, Divadlo 29

a další

26
Zář 2014
PUBLIKOVAL
RUBRIKA Mlýny městu
KOMENTÁŘE 0 Komentářů

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *