THINK TANK | Automatické mlýny

THINK-TANK

V pátek 14. června 2013 od 10 do 18 hodin budou Automatické mlýny hostit think tank čili otevřenou konferenci o budoucnosti Automatických mlýnů. Půjde o mezioborovou diskusi a prezentaci přizvaných hostů na téma konverze a možné využití průmyslových budov s přesahem do problematiky pardubických Automatických mlýnů.

Diskuse se dotkne historie Gočárových mlýnů, jejím hlavním cílem však bude otevření témat týkajících se budoucnosti a využití tohoto významného objektu, rovněž upozorní na případná rizika a možnosti využívání industriálního dědictví. Téma bude nahlíženo z různých úhlů pohledu, a to prostřednictvím přizvaných hostů, jimiž budou architekti, historikové, zástupci města i současného majitele. Příležitost zapojit se do diskuse budete mít ale i vy.

Místo konání

Automatické mlýny, ulice Mezi mosty, Pardubice

pruh5

Časový harmonogram

10.00–12.00  ÚVODNÍ BLOK * PROBLEMATIKA INDUSTRIÁLNÍHO DĚDICTVÍ A SOUČASNOST

Úvod do diskuse, přizvaní hosté v krátkosti představí svůj profesní náhled na problematiku industriálního dědictví. Jaké jsou hodnoty industriálního dědictví mlýnů pro město?

12.00–13.00  PŘESTÁVKA * LUNCH

13.00–15.00  1. ODPOLEDNÍ BLOK * PŘÍLEŽITOSTI, MOŽNOSTI, RIZIKA

Jaký mají Automatické mlýny potenciál? Lze zapojit areál do organismu města a v jaké formě a rozsahu? Jaké jsou ekonomické možnosti naplnění areálu? Jaká jsou rizika ve využití/nevyužití areálu? Musí se jednat pouze o neziskové využití? To je rámec otázek, na které se bude snažit odpovědět tento odpolední blok, který bude zároveň rozvíjet témata nastíněná v rámci dopolední rozpravy.

15.00–15.30  PŘESTÁVKA * COFFEE BREAK

15.30–18.00  2. ODPOLEDNÍ BLOK * CÍLE, SHRNUTÍ

Závěrečný blok shrne vize možného využití a možné scénáře dalšího vývoje. Měl by vytyčit blízké a vzdálené cíle pro konverzi areálu Automatických mlýnů.

pruh5

Hosté

Pavel Panoch * historik architektury

Vystudoval obor dějiny umění na Univerzitě Palackého v Olomouci. Řadu let pracoval v památkové péči. Od roku 2006 působí na katedře historických věd Filozofické fakulty Univerzity Pardubice. Badatelsky se věnuje moderní architektuře 19. a 20. století a výtvarné kultuře raného novověku.

Benjamin Frágner * historik architektury

Pracoval jako redaktor odborných časopisů, věnuje se ochraně a proměnám průmyslových staveb. Od roku 2002 je ředitelem Výzkumného centra průmyslového dědictví ČVUT. Je vedoucím celosemestrálního workshopu studentů architektury zabývající se novým využitím Automatických mlýnů.

Jakub Potůček * historik architektury

Vystudoval Filosofickou fakultu na Katedře teorie a dějin výtvarných umění na Univerzitě Palackého v Olomouci ukončenou diplomní prací na téma Architektura a urbanismus Hradce Králové 1895–1950. Nyní je kurátorem sbírky SMSU v Národní galerii v Praze a na interním studiu na VŠUP na Katedře dějin umění a estetiky.

Patrik Hoffman * architekt

Vedl společně s architektem Martinem Rajnišem ateliér H.R.A. Architekti, od roku 2005 má vlastní ateliér Hoffman. Za konverzi Uhelného mlýnu v Libčicích nad Vltavou letos získal národní cenu za architekturu – Grand Prix 2013.

František R. Václavík * iniciativa Mlýny městu!

Po vystudování pražské AVU v roce 2000 pracoval řadu let v památkové péči. Nyní se zabývá stavební historií, historií architektury a urbanismu. Je člen Offcity o.s. a spoluzakládal iniciativu Mlýny městu!

Olga Škochová * Pardubické podhoubí – mapování pardubické kultury

Spoluvede platformu Kvas o.s. pro strategické plánování v kultuře a kreativní participaci. Je spoluzakladatelkou watchdogové iniciativy zaceskokuklturni.cz, spolupracuje s městem Plzeň na kampani EHMK 2015 a s Pardubicemi na tvorbě nové kulturní koncepce.

Pavel Skřivan * zástupce GoodMills Česko, které je stávajícím majitelem Automatických mlýnů

Bývalý generální ředitel Unimills a.s. (dnes GoodMills Česko), zástupce současných majitelů mlýnů společnosti GoodMills Česko.

Tomáš Ctibor * konzultant a developer

V současné době 1. náměstek ředitele Útvaru rozvoje hl. Města Prahy, pracoval pro investiční společnost MEI, kde byl zodpovědný za přípravu a realizaci jejích developerských projektů. Od roku 2007 je rovněž členem ULI (Urban Land Institut) a působí též jako externí pedagog na Ústavu urbanismu Fakulty architektury ČVUT. V roce 2008 byl přijat za člena britské „Royal Institution of Chartered Surveyors“ (RICS) a v minulém roce získal titul FRICS (Fellow of The Royal Institution of Chartered Surveyors).

* * * * *

Zástupci města Pardubic

František Brendl * náměstek primátora
Vladimír Lavrík * architekt Odboru hl. architekta města Pardubice
Lucie Břízová * oddělení kultury a cestovního ruchu

Moderuje

Ondřej Teplý * architekt

Člen Offcity o.s., spoluzakladatel iniciativy Mlýny městu! a koordinátor Automatických mlýnů pověřený statutárním městem Pardubice.

pruh5

KONTAKT

Ondřej Teplý (Offcity) → oott@offcity.cz / +420 777 312 441

pruh5

Konference proběhne v rámci festivalu AUTOMATICKÉ KULTURNÍ MLÝNY, který pořádá KC Pardubice – Divadlo 29 ve spolupráci s o.s. Terra Madoda, o.s. Offcity, Výzkumným centrem průmyslového dědictví FA ČVUT v Praze společně s dalšími partnery.

Tento think tank je součástí cesty hledání budoucího využití mlýnů a byl vyvolán nezávislou iniciativou Mlýny městu! Konference je jedním z výstupů pozice koordinátora Automatických mlýnů pověřeného statutárním městem Pardubice.

pce

 

Vstupné: 50 Kč / v ceně vstupného je drobné občerstvení

www.divadlo29.cz/mlyny.htm
www.mlynymestu.cz

12
Čer 2013
PUBLIKOVAL
KOMENTÁŘE 1 Komentář

Komentář : THINK TANK | Automatické mlýny

  1. Pingback: THINK TANK | Automatické mlýny | VIDEO ZÁZNAM | MLÝNY MĚSTU

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>