dilluns 5 de març de 2012

Sis reflexions i un Cavall de Troia


En els últims dies s'ha encetat un apassionat, i apassionant, debat general sobre la conveniència o no d'acollir a l'entorn metropolità de Barcelona una gran instal·lació lúdico-turística promoguda per un conegut inversor nord-americà.

Segurament la millor notícia és el debat en si mateix, en la mesura, és clar, que siguem capaços de dur-lo fins a les últimes conseqüències i de fer-ho amb el rigor i la serenitat exigibles.

Al mateix temps, també, que ens fem respectar uns i altres en el sentit de renunciar a manipulacions, enlluernaments i efectes màgics més o menys vistosos.

Tractem, doncs, d'identificar i ordenar les variables i paràmetres bàsics que es plantegen a l'hora d'analitzar el projecte que se'ns presenta.

Una prèvia i curiosa constatació: la visible divisió d'opinions entre favorables i contraris al ja famós EuroVegas no es correspon amb cap espai ideològic, institucional ni partidari. Més aviat sembla funció inversa de la distància física a la ubicació desitjada (com més a prop, més a favor) o bé resultat de la necessitat de produir, des del govern, "bones noticies" al preu que sigui i sense majors consideracions ni anàlisi.

Per això sembla encara més pertinent que, abans de prendre decisions o d'acceptar la tradicional política de fets consumats, ens fem algunes preguntes d'altra banda prou senzilles:

1. La inversió anunciada és compatible amb el nostre espai econòmic, cultural i  regulatori? El dubte apareix  en, almenys, quatre àmbits ben definits: urbanístic, industrial-laboral, fiscal-societari i seguretat-convivència. En cada un dels quatre àmbits, com ara veurem,  apareixen elements suficients per sostenir una posició contrària al projecte.

2. Pel que fa a l'emplaçament, sigui quina sigui la proposta definitiva, s'haurà de verificar la seva congruència amb el planejament urbanístic vigent. Haurem de valorar, molt especialment, l'efecte, de les eventuals modificacions d'usos i activitats previstes en funció de les exigències i requeriments que el projecte implica.

El PGM, aprovat ja fa molts anys i necessitat de la revisió que ja es en tramitació,  és una decisió que depassa de molt l'estricta previsió tècnica o reguladora de drets urbanístics. Ben al contrari, el PGM  implica un concepte global d'espai urbà amb equilibris, dotacions i previsions pensades i aprovades per fer possible la ciutat real metropolitana entesa com el principal actiu social i econòmic del nostre país.

3. Així doncs,  hem de tenir clar que esperem i a que deixem d'aspirar per cada hectàrea d'un dels espais urbans ja més exigits, més densos, amb més potencial econòmic, entre els equiparables de tota Europa. Els errors o les omissions en aquest exercici de responsabilitat col·lectiva poden tenir conseqüències irreversibles a mig i llarg termini.

Es fa molt difícil deixar de veure en el projecte EuroVegas, tal com el coneixem en aquest moment, la deriva, conscient o no, de retorn al model immobiliari-turístic que és a l'origen dels aspectes més propis i específics de la crisi econòmica a Catalunya i a Espanya.

D'això es tracta; de decidir quin futur volem construir, quin nou model indústria-serveis ens atorguem com a objectiu per tal de superar una greu situació econòmica i social, una situació encara lluny de ser resolta i respecte de la qual no hem sigut capaços, encara, de definir i acordar camins i horitzons compartits.

4. És en aquest sentit que hem de preguntar-nos també per un altre aspecte del cost-benefici global de l'operació anunciada: quin seria el balanç en termes de competitivitat i de capacitat de produir valor del nostre treball, dels nostres joves acabats de formar (per això?), de les activitats econòmiques derivades de, i associades a, al nucli principal del projecte de caràcter lúdico-turístic. Es a dir, quants llocs de treball, sí, però també quins, amb quins efectes induïts, amb quines empreses i quins serveis auxiliars, etc...

Tot plegat, segurament, de comptabilitat complexa i poc assajada però no per això menys necessària quan es tracta de prendre decisions d'aquest abast.

5. En el mateix sentit hem de plantejar-nos els retorns fiscals, el joc sempre possible de seus reals i virtuals, les inversions i els dividends que en resultin, qui i on ingressarà les  immenses plusvàlues previsibles en aquesta tipologia de negocis.

En altres paraules, quina economia i quins comptes públics en sortirà més beneficiada: la catalana, l'espanyola, la nord-americana?

6. S'han fet explícites, però no transparents com caldria, les demandes (o són exigències?) del promotor en el sentit d'adequar regulacions, normes i requisits per tal de facilitar la inversió prevista: normes laborals, sanitàries, industrials, fiscals.... Diguem-ho clar, s'exigeix un  vestit a mida en cada àmbit, per tal de contrastar, com si fos una subhasta però sense publicitat, entre les diverses ofertes que competeixin per obtenir el premi somiat.

7. La qüestió de l'economia submergida, la delinqüència a l'entorn o al nucli central del negoci. No és un escrúpol moral, ni una prevenció anti-joc. És una qüestió de fons de caràcter econòmic i social que ja ha assenyalat algun conegut escriptor, obligat a la clandestinitat de per vida gràcies al seus treballs que es mouen en l'àmbit de la economia
política més que en el de la crònica delictiva. Un escriptor que coneix bé aquest món on la suma de joc, el diner negre, tràfics diversos, cultures urbanes perfectament descriptibles es concentren en models tan afamats com rebutjables.

Per tant, es tracta també, de decidir si acceptem la presència d'un cavall de Troia que des de la nostra pròpia rereguarda ens caracteritzi en el pitjor sentit possible mentre ens afanyem a convertir-nos, oh meravella!, en el Las Vegas europeu.